Vedtægter

Sammen med borgerne for en bedre by

Vedtægter for Stege Lokalforum

§ 1 Navn: Stege Lokalforum§
§2 Formål: Stege Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes
Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets erhvervsdrivende, foreninger og frivillige om områdets udvikling, og for at gøre det til et attraktivt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med erhvervslivet, politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling.
§ 3 Medlemmer: Stege Lokalforums medlemmer er alle borgere som er bosat i, eller har en særlig relation til området.
§ 4 Økonomi: Stege Lokalforums aktiviteter finansieres af Vordingborg Kommune gennem et årligt tilskud. Dette beløb skal der ikke aflægges regnskab for.
Regnskab skal aflægges for midler, der modtages ifb.m/ansøgning til lokale tiltag.
§ 5 Bestyrelse: Stege Lokalforums bestyrelse består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes i 1. kvartal. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Bestyrelsen vælges for 2 år. 3 medlemmer er på valg i lige år, resten i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres på foreningens hjemmeside og facebookgruppe, senest 21 dage før generalforsamlingen, og forslag som ønskes behandlet, - herunder vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Alle, der har stemmeret ved kommunevalget og har bopæl i området på valgdagen, er valgbare.
§ 6 Generalforsamling: Stemmeafgivning kræver personligt fremmøde.
Alle, der er fyldt 16 år og har bopæl i området på valgdagen, har stemmeret.

Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent, stemmetællere & referent
2. Formandens redegørelse for aktiviteter i den forløbne periode
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag behandles
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
7. Evt.

§ 7 Regnskabsåret: følger kalenderåret. Regnskab gennemgås af den valgte revisor, og det godkendte regnskab indsendes til Vordingborg Kommunes Nærdemokratikoordinator inden generalforsamlingen, som dokumentation for foregående års brug af tilskud.
§ 8 Arbejdsgrupper: Stege Lokalforum kan med bestyrelsen som koordinator, nedsætte og nedlægge arbejdsgrupper efter behov.
§ 9 Møder: Stege Lokalforums bestyrelse kan afholde borgermøder efter behov. Bestyrelsen indkalder til udviklingsmøder minimum 2 x årligt. Et af møderne kan være i forbindelse med den årlige generalforsamling i 1. kvartal.
§ 10 Opløsning: Opløsning af Stege lokalforum kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er ekstraordinær.
Dagsordenspunktet skal meddeles ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel.
Ved opløsning tilbageføres kommunale midler til Vordingborg Kommune, mens eventuel resterende kassebeholdning uddeles til almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på generalforsamlingen.

Således vedtaget på Stege Lokalforums stiftende generalforsamling den_5. februar 2020__

Hits: 258