Næste generalforsamling

Sammen med borgerne for en bedre by

      Der afholdes generalforsamling mandag d. 24. januar 2022 kl.19 på “Det gamle Rådhus”,
      Torvet, Storegade 39 i Stege.
      Vi inviterer på kaffe/te og kage, og alle er velkomne!                 
      Af hensyn til traktementet bedes I venligst tilmelde Jer på Stegelokalforum@gmail.com
Dagsorden:
Velkommen & Kaffe/kage
1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere
2. Bestyrelsens redegørelse for aktiviteter i den forløbne periode
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag behandles
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På valg er Lis Due,
Anette Hansen, Jan Hansen & Krista Steffensen. Alle modtager
genvalg. Der er plads til flere medlemmer såvel som suppleanter i
bestyrelsen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Nuværende er hhv. Birte Ravn &
Bente Ravn, som begge modtager genvalg.
7. Eventuelt
8. Aftenens indslag: Politi og SSP-samarbejde
9. Afslutning og tak for i aften
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Stege Lokalforum v/
formand Lis Due, Jeanet Falkenstrøm, kasserer Anette Hansen, Rikke
Petersen, sekretær Krista Steffensen & suppleant Jan Hansen

Hits: 67