2024.02.22 Generalforsamling referat og beretning

Sammen med borgerne for en bedre by

Generalforsamling i ”Stege Lokalforum”, torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19-21
Afholdt på Det gamle Rådhus på Torvet i Stege. I alt 10 deltagere.
Referat:
1. Valg af dirigent: Carsten Skytt; og referent: Krista Steffensen.
2. Bestyrelsens redegørelse for aktiviteter i den forløbne periode v/formanden, Lis
(vedhæftet): beretning er godkendt og gav anledning til spørgsmål og debat.
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab & budget for 2024, v/Anette Vangkilde
(vedhæftet): Godkendt
4. Indkomne forslag behandles
Bestyrelsen har følgende forslag til ændringer af vedtægter:
a) Det indføjes, at det alene er formand og kasserer, der er tegningsberettiget ift. bank og
myndigheder. Godkendt
b) Vi vil undgå at have valgte revisorer. Begrundelse: lokalfora er ikke regnskabsforpligtede ift.
kommunen. Godkendt
Vedtægterne får et afsnit om, hvordan vi implementerer datasikkerhed. Det vil også komme
til at fremgå af www.stegelokalforum.dk. OK
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen består i dette valgår af:
formand Lis Due Rasmussen, kasserer Anette Vangkilde, Sekretær Krista Steffensen,
bestyrelsesmedlemmer Jeanett Falkenstrøm, Jan Hansen, Mie Ballegaard.
I løbet af året har Rikke Petersen og Inge Vinter forladt bestyrelsen, og vores suppleant, Jan
Hansen er indtrådt på Rikkes plads.
På valg i år er:
Lis Due Rasmussen, som IKKE modtager genvalg,
Anette Vangkilde og Krista Steffensen, som begge modtager genvalg. Begge er genvalgt.
Der skal desuden gerne vælges en eller to suppleanter til bestyrelsen. Søren Holm melder sig som
suppleant.
Bestyrelsen har desuden generalforsamlingens godkendelse til at supplere sig selv. Dette indføres
i vedtægterne.
6. Eventuelt: Hyggelig snak rundt om bordet. Herefter afslutning og tak for i aften kl. 20.
   

Beretning for Stege Lokalforum v/generalforsamling 2024.

Stege lokalforum har haft et travlt og aktivt år. Det er vores håb, at I alle mærker vores tilstedeværelse og drager fordel af de tiltag vi faciliterer.

Her følger et lille udpluk fra det forgangne år:

Cykelstier: Stege lokalforum er til stadighed en aktiv del af ”Flere Cykelstier.NU”, som ved energisk lobbyarbejde har opnået at Vejdirektoratet nu har afsat 23,6 mio. kr. til den sidste strækning Gl. Kalvehave -> Langebæk. Den skal iht. plan stå færdig i 2025. Cykelstien på Kostervej er stort set færdig nu, og Stege Lokalforum planlægger at facilitere en festlig indvielse i foråret 2024.

Ren By: Stege Lokalforum samarbejder med Møn Handel, både som facilitator og aktør når Stege skal rengøres og affaldet sorteres. I år er det d. 23. marts, – alle er velkomne!!

Biosfære Møn: Stege Lokalforum deltager i projektet Sporløs Færd, der skal munde ud i værktøjer, der er let brugbare for borgere og gæster der færdes i vores natur.

Netværk: Samtlige kommunens lokalfora har fundet sammen i et frugtbart netværk, hvor vi støtter og inspirerer hinanden; planlægger vores stand på Folkemøde Møn, samt andre fælles initiativer, høringssvar til kommunen m.v. Næste offentlige dialog møde med politikerne er vi fælles om. Det bliver i Den gule Stald i Kalvehave den 23. maj, og her skal ”Nærdemokrati” under kærlig behandling. Alle er velkomne!

Folkemøde Møn: 2024 havde vi fokus på de unge. Vi havde produceret en festlig og sjov stand med debatter, konkurrencer og workshops, hvor unge mødte lokalpolitikerne.

Havneplan: Stege Lokalforum deltager i møder omkring udvikling af vores havne.

Liselund Rangers: Stege lokalforum støtter og følger projektet med de unge rangers.

Moena Mønshallerne: Vi er blevet inviteret til at tage del i arbejdet omkring udvikling af Folkeparken i tilknytning til renovering af svømmehallen – det arbejde ser vi frem til!

I efteråret 24 arrangerede vi et dialogmøde med politikerne, – emnet var: ”Ung på Møn og Fremtiden”. Der var fuldt hus, med 9 politikere, skolefolk, erhvervsfolk, lokalfora-repræsentanter fra øst og vest, unge og deres forældre. Det blev en fantastisk aften med virkelig fine debatter på kryds og tværs, og gode forslag, som vi i Stege Lokalforum ser frem til at arbejde videre med. Det første vi tager fat på er transportproblematikken på Møn. Arbejdet er i gang.

Ministermøde: I december deltog vi i møde med minister for Landdistrikter Morten Dahlin. Ministeren udtalte bl.a., at ”der efter hans mening er for mange regler i planloven, som hæmmer udvikling og vækst. Land og by er ikke hinandens modsætninger men landdistrikterne har et særligt, stærkt civilsamfund, med mere livskvalitet”. – Klog mand, – synes vi .

Stege Discgolf: I januar 2024 er søsatte vi foreningen Stege Discgolf, der har til formål at etablere en discgolf-bane i Stege Skov.

Vi har mange ønsker, ambitioner og planer for vores arbejde i Stege Lokalforum. Desværre kan vi ikke nå dem alle. Vi må ind imellem prioritere vores tid.

Vi er glade for, at flere har fået øjnene op for at vi kan bruges som partnere, – og bindeled til kommunen, – det er det der er formålet med et lokalforum.

I vores kalender for det kommende år, – som ligger på vores facebook – vil vi opfordre borgere til at tage del i vores møder og gøre Jeres indflydelse gældende. Første gang er i april. Hold øje!

Med disse ord sætter jeg beretningen til debat.

Godkendt Regnskab for 2023 Stege Lokalforum

Loading

Hits: 292