2023.03.08 Generalforsamling og Årsberetning

Sammen med borgerne for en bedre by

Referat af generalforsamling i Stege Lokalforum, ons. d.8/3-23

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Steffen Steffensen, Referent: Rikke Petersen
Dirigenten godkendte varslingsfrister og erklærer generalforsamlingen
formelt godkendt.
2. Bestyrelsens redegørelse for aktiviteter i den forløbne periode /
formandens beretning
Formand Lis Due fremlagde sin årsberetning. Her er lidt punkter:
• De fælles lokalfora’s stand på Folkemøde Møn
• Foreningen Musikhuset Møn blev dannet med hjælp fra SL
• Ungdomshuset Møn blomstrer (dannet i 2020 med SL som
springbræt)
• Flere cykelstier nu – som nu bærer frugt
• 2 Borgermøder (Ssp og ambassadører
• Affaldssammling og -ordning – rengøringsdag omkring havnen –
havnens dag
• Verdensmålsplads i Stege ved Havnegrillen
• Nye ideer: Stege Junior rangers, kunstskøjtebane, foreningsfestival,
Folkemødet, Løbende borgermøder om relevante emner.
• Find os på Facebook og hjemmesiden: stegelokalforum.dk

Kommentar om at vi prøver at rydde op på vores FB side
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
Se Regnskab i Bilag.
Fremvisning af SL’s nye logo og (genbrugs)t-shirts og jakker.
Ingen yderligere kommentarer til punktet
4. Indkomne forslag behandles
Der er ikke indkommet nogle forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Anne Marie Søland vil gerne være med i bestyrelsen. Anne Marie er optaget
af ‘Livet i byen’

Inge Munkebo Vinter vil også meget gerne være med i bestyrelsen. Inge er
formand for hjerneskadeforeningen Vordingborg og repræsenterer denne i
handicaprådet og er optaget af adgang for alle handicappede.
Både Inge og Annemarie bydes velkommen i bestyrelsen.
Rikke Petersen vil gerne ‘nedskrives’ til suppleant. Dette løses formelt ved at
Jan indtræder som bestyrelsesmedlem.
Den nye bestyrelse har besluttet at mødes mandag d. 20/3 kl 18:00 hos
Jeanett
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Birthe fortsætter som revisor, men vi skal have en ny suppleant. Ingen
melder sig. Vi tager et år uden revisorsuppleant.
7. Evt
Besøg fra Per Skov fra Vestmøn lokalforum.De vil meget gerne samarbejde
og skaffe inspiration fra os. Der er møde på mandag, hvor de vil afsøge
hvillke ressourcer der er på Vestmøn og forsøge at skabe fællesskaber i en
svær tid nu, hvor Fanefjordskolen skal lukke.
Danmarks Naturfredningsforenings nationale Affaldsindsamling løber af
stabelen d. 25/3 Vi har arrangeret en affaldsopsamlingsrute langs Kostervej,
og bruger den til ‘klargøring’ til cykelsti-byggeriet. Cykelstien forventes
færdig til december
D. 1/4 deltager vi i Ren By på torvet sammen med handelsstandsforening.
8. Aftenens indslag:
Møn Musikhus
Christian (formand) og Astrid (kasserer) fortæller om foreningens historie.
Festival, høstfest 60’er fest, koncert med lokale bands. Alle arrangementer
har været velbesøgt og starten er gået rigtig godt. Den nystiftede bestyrelse
har allerede nye arrangementer i kikkerten, bl.a. sammenspilsworkshop og
korworkshop. Stadig fokus på at få flere unge med evt. med et særligt
ungearrangement. Drømmer om et fast sted eller hus, og også om en
tilbagevendende festival. Ved at lave aftale med Rockbussen som laver
arrangementer for små børn. Er også næsten færdige med hjemmesiden
moenmusikhus.dk
Ungdomshuset Møn
Gitte fortæller om foreningens historie. Foreningen har lidt af en lang sej
fødsel, med bl.a. rokader i bestyrelsen, men nu er der faslagt en bestyrelse
for foreningen, som blev stiftet i 2020. Bestyrelsen skal bestå af både unge
og voksne over 18. Foreningen har fået 480.000kr af Vordingborg Kommune,
som de nu skal finde ud af at bruge fornuftigt. Har haft et positivt møde med
Ole Hampenberg (sekretariatsleder af kultur og fritid ved Vordingborg
kommune). Foreningen holder møder med andre lokale ildsjæle og rådgivere.
Det er et vigtigt fokus at de unge er aktive og har ejerskab.
Indtil nu har man afholdt spilaftener for at skaffe flere ambassadører. Men
det betyder noget, at der ikke er et fast sted. De leder med lys og lygte efter
et hus. Det er svært, men de knokler, og har et sted i kikkerten.
9. Afslutning og tak for i aften
Tak for god ro og orden,
Pbv, referent Rikke Petersen

Årsberetning af formand Lis Due

I 2022 tog Stege Lokalforum initiativ til et frugtbart netværk med kommunens øvrige lokalfora. Vi besøger hinanden, og lærer de forskellige områder at kende.

Sammen skabte vi den flotteste stand på Folkemøde Møn, og fik mange, – både unge og voksne i tale.

I Møn Musikhus har vi deltaget i bestyrelsen gennem det første år, hvor Møn Musikhus var arrangør af 3 supergode arrangementer. Musikhuset fortsætter nu uden support fra Stege Lokalforum. Det bliver rigtig godt!, – Og det kommer I til at høre mere om her i aften.

I skal også høre om Ungdomshuset Møn, som var ”det første skib” vi søsatte, tilbage i 2020.

Stege Lokalforum er repræsenteret i arbejdsgruppen ”FlereCykelstier.Nu”, og vi konstaterer med stor tilfredshed at arbejdet og det lange, seje træk, nu endelig begynder at bære frugt! Vi ser med forventning frem til at kunne cykle sikkert sammen med Jer ad nye stier fra Stege til Langebæk i 2024!

Vi har faciliteret 2 borgermøder: Eet  om politi & SSP-samarbejde; Eet om muligheden for at være ”Trivsels-ambasadør”.

Arbejdet med at nudge til affaldsindsamling og sortering, er en permanent opgave og udfordring, som vi tager op i samarbejde med Biosfære Møn, hvor vi har en ambassadør, der arbejder med ”Sporløs Færd”.

Et initiativ som Stege Lokalforum ønsker at facilitere, er en fælles rengøringsdag i og omkring havnen i samarbejde med alle havnens foreninger, og i forbindelse med Havnens Dag i juni.

Tiden er kommet til at Stege skal have sin egen Verdensmålsplads! Den første blev placeret ved Fanefjordskolen.

I samarbejde med Kevin Bendix, som har overtaget Havnegrillen, er vi ved at planlægge en Verdensmåls-cirkel, som skal stå på plænen v/cafeen.

 

I 2023 planlægger vi desuden at arbejde med:

Stege-junior-rangers, – i samarbejde med relevante aktører;

En disc-golf-bane i Stege Skov;

En udendørs foreningsfestival;

Og en vild plan om en kunstskøjtebane på Stege Torv hen mod juletid og i samarbejde med Møn Handel.

Vi er klar til igen at stå på Folkemøde Møn i august, sammen med vores kolleger i kommunens Lokalfora.

Og endelig vil vi naturligvis stadig facilitere borgermøder om relevante emner og med deltagelse af medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

 

Husk at vi har en hjemmeside, der fortæller om os i Stege Lokalforum: www.stegelokalforum.dk  Og vi er på facebook, hvor man som borger til enhver tid er velkommen: den hedder: ”Stege Lokalforum”.

 

Og med disse ord sætter jeg beretningen til debat.

Lis Due Rasmussen

Formand

Loading

Hits: 143