2020-02-05 Stiftelsesgeneralforsamling

Sammen med borgerne for en bedre by

Stiftelsesgeneralforsamling 5. februar 2020 i byrådssalen på Det gamle Rådhus, torvet i Stege

1. Velkomst og introduktion v/ Krista Steffensen
2. Dirigent: Jens Henrik Olsen, Referent: Rikke Petersen, Stemmetællere: Kenneth Andersen og Mikael Smed
3. Præsentation af initiativtagerne:
Jeanett Falkenstrøm. Jeanett interesserer sig især for affaldssortering og affaldsindsamling i
området.
- Emner er bla. sortering ved store arrangementer og i det offentlige rum, events for affaldsindsamling og affaldsindsamling i dagligdagen. Forslag til skiltning som gør opmærksom på at holde ‘vores’ ø ren.
Anette Vangkilde. Anette interesserer sig især for ideen om torvedage, med et slags marked, evt bagagerumssalg. Her skal lokale have mulighed for at sælge lokale råvarer ala et sydlandsk ‘lørdagsmarked’. Herved tiltrækkes også både turister og fastholdes lokale kunder.
Rikke Petersen. Rikke interesserer sig for at synliggøre arbejdet med verdensmålene. Det kunne være en plads med det runde verdensmålslogo som en aktivitets plads med ‘klatresten’ i målenes farver. Det kunne desuden gøres interaktivt med QR koder som fortæller hvordan der arbejdes med målene her i Stege.
• Lis Due. Lis er lystsejler, og synes, der mangler lidt på faciliteterne ved havnen. Et åbent køkkenhus, og bedre faciliteter for besøgssejlerne. Men også nogle tiltag eller faciliteter, der inviterer de unge til at hænge ud og interessere sig for sejlads og skabe mere liv på havnen. En udvikling af legepladsen til en maritim legeplads (set bla. i Svendborg)
Krista Steffensen. Krista har mange ideer, men er vild med tanken om et musikkulturhus, hvor generationer kan samles om musik, dans, kunst, mm. Der er ikke pt en oplagt lokation. Derudover arbejder Krista også på projektet ‘Stege som håndværkerby’ som har til formål at modvirke butiksdød i vores by.

4. Forslag til vedtægter gennemgåes.
- §1 Navn: Afgrænsningen af området diskuteres.
Der foreslåes ‘Stege og Omegns Lokalforum’ og ‘Stege Lokalforum’.
Der stemmes, og vedtages navnet: Stege Lokalforum.
- §2 Formål:
Der savnes ‘erhvervsliv’ i formuleringen. Dette indskrives og vedtages.
- §3 Medlemmer:
Godkendes uden bemærkninger.
- §4: Økonomi:
Beløb slettes og ‘andre midler’ indføjes.
- §5 Bestyrelse:
Navn ændres. Ny formulering vedtages.
- §6 Generalforsamling,
- §7 Regnskabsåret,
- §8 Arbejdsgrupper og
- §9 Møder: Godkendes alle uden væsentlige ændringer.
- §10 Opløsning:
Der indføjes ‘på to på hinanden følgende generalforsamlinger’.
Foreningens vedtægter vedtages med 15 stemmer mod 0.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
De fem initiativtagere opstiller til valget og vælges således:
Krista Steffensen, Lis Due og Anette Vangkilde vælges for to år, Rikke Petersen og Jeanett Falkenstrøm vælges for 1 år. Som suppleant vælges Jan Hansen for 2 år.
6. Valg af revisor: Birte Ravn foreslåes og vælges.
Valg af revisorsuppleant: Bente Ravn foreslåes og vælges.
7. Hvordan kommer vi i gang. v Jeanett Falkenstrøm.
Bestyrelsen samles snarest og udarbejder en forretningsplan / køreplan for bestyrelsens videre arbejde.
8. Evt. Tina Pedersen (repræsentant for idrætsforeningerne) søger samarbejde om at samle idrætsforeningerne. Desuden forslag/ønske om affalds opsamling til bilister ved større veje.
Der udtrykkes stort ønske om et kultur eller musik sted.
Tillæg
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således:
Formand: Lis Due, Kasserer: Anette Vangkilde, Sekretær: Krista Steffensen. Medlemmer: Jeanett Falkenstrøm og Rikke Petersen.

Hits: 268